June 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 27, 2019

6:00 pm: KV 'C' v Stratton C

6:00 pm: KV 'C' v Stratton C
May 28, 2019

2:00 pm: Rippon v Bude A

2:00 pm: Rippon v Bude A

6:00 pm: KV 'B' v Stratton B

6:00 pm: KV 'B' v Stratton B
May 29, 2019

2:00 pm: Date v Bude B

2:00 pm: Date v Bude B
May 30, 2019

6:00 pm: KV 'A' v Bodmin A

6:00 pm: KV 'A' v Bodmin A
May 31, 2019

1:45 pm: Friday club

1:45 pm: Friday club
June 1, 2019

2:00 pm: CCVPBA

2:00 pm: CCVPBA
June 2, 2019

All day: Mens 2 wood singles

All day: Mens 2 wood singles
June 3, 2019 June 4, 2019

6:00 pm: KV ' B v Bude A

6:00 pm: KV ' B v Bude A
June 5, 2019

3:30 pm: Schools coaching

3:30 pm: Schools coaching
June 6, 2019

4:30 pm: Junior coaching

4:30 pm: Junior coaching

6:00 pm: KV 'A' v Bude A

6:00 pm: KV 'A' v Bude A
June 7, 2019

1:45 pm: Friday club

1:45 pm: Friday club

2:00 pm: Date v Torpoint

2:00 pm: Date v Torpoint
June 8, 2019

2:00 pm: ECL v Looe

2:00 pm: ECL v Looe
June 9, 2019
June 10, 2019 June 11, 2019

6:00 pm: KV 'B' v KV 'A'

6:00 pm: KV 'B' v KV 'A'
June 12, 2019

2:00 pm: Date v Callington

2:00 pm: Date v Callington

3:30 pm: Schools coaching

3:30 pm: Schools coaching
June 13, 2019

11:00 am: Jolly Day

11:00 am: Jolly Day

4:30 pm: Junior coaching

4:30 pm: Junior coaching
June 14, 2019

1:45 pm: Friday club

1:45 pm: Friday club
June 15, 2019

All day: Mens National Fours

All day: Mens National Fours
June 16, 2019
June 17, 2019 June 18, 2019

All day: Ladies Champion of Champions

All day: Ladies Champion of Champions
June 19, 2019

3:30 pm: Schools coaching

3:30 pm: Schools coaching
June 20, 2019

1:30 pm: Cornwall ladies v Devon ladies

1:30 pm: Cornwall ladies v Devon ladies
June 21, 2019

1:45 pm: Friday club

1:45 pm: Friday club
June 22, 2019 June 23, 2019
June 24, 2019

2:00 pm: Date v Dunheved

2:00 pm: Date v Dunheved

6:00 pm: KV 'C' v Dunheved B

6:00 pm: KV 'C' v Dunheved B
June 25, 2019

6:00 pm: KV 'B' v Camelford A

6:00 pm: KV 'B' v Camelford A
June 26, 2019

3:30 pm: Schools coaching

3:30 pm: Schools coaching
June 27, 2019

4:30 pm: Junior coaching

4:30 pm: Junior coaching

6:00 pm: KV 'A' v Wadebridge A

6:00 pm: KV 'A' v Wadebridge A
June 28, 2019

1:45 pm: Friday club

1:45 pm: Friday club
June 29, 2019 June 30, 2019

Return to calendar